encourage på bokmål

Vi har 14 oversettelser av encourage i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Bøyelsen av encourage som verb

 • Infinitiv: (to) encourage
 • Presens: encourage / encourages
 • Preteritum: encouraged
 • Perfektum: (have) encouraged

Antonymer av encourage

discourage

Avledede ord av encourage

encouragementencouraged

Definisjoner av encourage som verb

Definisjoner av encourage

 • To mentally support; to motivate.

Eksempler med oversettelse

 • The 26th of September is the European Day of the Languages. The Council of Europe want to sharpen the attention for the multilingual heritage of Europe, to foster the evolution of multilingualism in society and to encourage the citizens to learn languages​​. Tatoeba as an easy-to-use learning media and as a vivid community promotes the study and appreciation of languages in a quite practical way.
 • 26. September er den Europeiske Språkdagen. Europarådet ønsker å skjerpe oppmerksomheten mot den flerspråklige arven til Europa, å fremme utviklingen av flerspråklighet i samfunnet og å oppmuntre innbyggerne til å lære språk. Tatoeba - en læringsressurs som er lett å bruke, og på samme tid et felleskap som er fullt av liv - fremmer studier og respekt for språk på en ganske praktisk måte.
 • And I think this is going to be one of the most important sugars of our times, so I would encourage everybody to get familiar with this word.
 • Jeg tror dette kommer til å bli en av de viktigste sukkerartene i vår tid, så jeg oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med dette ordet.
 • That will encourage the spread of relatively benign mutations of the most toxic varieties.
 • Det vil støtte opp under spredningen av relativt godartede mutasjoner innenfor de mest giftige slag.
 • What you can do, however, is foster public health measures and the like that will encourage the evolution of avirulence.
 • Det dere derimot kan gjøre, er å begunstige folkehelsetiltak og liknende som vil oppmuntre evolusjonen av avirulens.
 • First is the simple power of good visualization tools to help untangle complexity and just encourage you to ask questions you didn't think of before.
 • Først har vi fordelen av gode visualiseringverktøy for å løse opp kompleksiteten og oppmuntre dere til å spørre spørsmål dere ikke har tenkt over.
 • We've created systems, which systematically privilege, encourage, one narrow quadrant of the human soul and left the others unregarded.
 • Vi har laget systemer, som systematisk begunstiger og oppfordrer en liten fjerdedel av den menneskelige natur og ikke befatter seg med de andre.
 • But by using this Buddhist symbol, I hope to universalize and transcend the history and trauma of black America and encourage discussions about our shared past.
 • Men ved å bruke dette buddhistiske symbolet, håper jeg å gjøre historien og traumene til de svartes Amerika universelle og overførbare som utgangspunkt for samtaler om vår felles fortid.
 • And if you're not an American citizen, you can contact American citizens that you know and encourage them to do the same.
 • Og hvis du ikke er en amerikansk statsborger, kan du kontakte amerikanske borgere som du kjenner og oppmuntre dem til å gjøre det samme.
 • We also know that if you can potentiate that tasting, if you can encourage those immune cells to actually take a big old bite out of a cancer cell, you get a better job protecting yourself from cancer every day and maybe even curing a cancer.
 • Vi vet også at hvis du kan forsterke den smakingen, hvis du kan oppmuntre immun- cellene til å ta et skikkelig jafs av en kreftcelle, da blir du bedre beskyttet mot kreft hver dag og kanskje også kureres kreften.
 • The second thing is tools for collaboration, be they systems of collaboration, or intellectual property systems which encourage collaboration.
 • Det andre som trengs er verktøy for samarbeid, enten det er samarbeidsverktøy, eller verktøy for intellektuelle eiendom som oppmuntrer til samarbeid.

Eksempler på bruk

 • I encouraged him during his race.
 • We encourage the use of bicycles in the town centre.
 • The royal family has always encouraged the arts in word and deed.
 • I encourage you to do so.
 • We have to encourage each other.
 • You must encourage him to try again.
 • You should encourage it.
 • How do you encourage people to do that?
 • I encourage my brother.
 • Let's encourage the players.
 • TIP: We encourage you to indicate the languages you know.
 • Encourage everyone to participate.
 • What do you think is the best way to encourage Tom to study more?

Ord som likner på encourage

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "panoplied" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det engelske ordet along with en god oversettelse for det norske ordet så vel som?